Maria Poncéca - Sito Ratatue

Vai ai contenuti

Maria Poncéca

CD/Canzoni > Quàter Bòte - CD
   
An  dé che nàe pèr ‘na bià stòrtå
O ’ncontràt ‘na càvrå mòrtå.
Gó taiàt vià le tète
E ó fàt hó ‘n pér de trombète.

Pò   ó ’ncontràt an pigolòt
Chè ’l ma dàt an hcrapelòt
E ’l ma hbatìt do la barètå
E la tödå hó Marìå Poncècå.

Hó   nàt a cà de Marìå Poncècå
e gó dìt: “dàm la barètå!”.
“Mé tè do la tò barètå
hè tè pórtet an pó dè pà!”

Hó   pahàt del prihtinér
e gó dìt dé dàm al pà!
Al ma dìt “tè ‘n dó gnè ’n pó
hè tè pórtet miå farinå!”

Hó pahàt del mulinér
e gó dìt: “Dàm la farìnå!”
“Mé tè ’n dó gnè ’n hachilì
Hè ède miå ’l formét!”

Rit. Marìå Poncècå hèmper gnècå
turnèm an dré la mé barètå!
Hó dré a gnì màt Marìå Poncècå
rompèm miå hè nò lé rìå!

Ó   caminàt finå ‘n del càp
e gó dìt:“Dàm al formét!”
Al formét tè ‘l daró mìå
hè tè pórtet miå la gràhå!”

Hó nàt an htalå da l’achìnå
e gó dìt de dàm la gràhå!”
“ tè ’n daró gne ’n ‘na palàdå
henhå l’erbå de mangià!”

Hó   pahàt per an bèl pràt
e gó dìt: “Dàm la tò erbå!”
al ma dìt “tè ‘n do gne ’n pó
hè tè pórtet mìå la ràndå!”

An   paéh hó nàt dal frér
e gó dìt: “Dàm ha la ràndå!”
“tè la fó gnànche tocà
hè tè pórtet miå ’l carbù!”

Rit. Marìå Poncècå hèmper gnècå
turnèm an dré la mé barètå!
Hó dré a gnì màt Marìå Poncècå
rompèm miå hè nò lé rìå!

Hó nàt fò dal carbunèr
e gó dìt: “Dàm al carbù!”
“Mé tè ’n dó gne ’n na bühàcå
hè tè pórtet miå la lègnå!”

Hó   riàt an mèh an bóhc
e gó dìt: “Dàm la tò lègnå!”
“tè ’n daró gnànche ‘n hchinèl
hè ède mìå la tò podètå!”

An   cadìnå del mé nóno
‘n delå stalå hurå ‘l hòk
Ó brancàt an ‘na podètå
e hó partìt an vèrh al bóhc

Hperóm   che hàe la óltå bunå
hó gnìt ciòch dèl gràn pirlà
adèh pò Mariå Poncècå
la barètå ga de dam

Rit.Marìå Poncècå hèmper gnècå
turnèm an dré la mé barètå!
Hó dré a gnì màt Marìå Poncècå
rompèm miå hè nò lé rìå!

Me podètå al bóhc,
èl bóhc la lègnå a té,
mé la lègnå al carbunér
èl carbunér carbù a té,
mé ’l carbù al frér,
èl frér la ràndå a té,
mé la ràndå al pràt,
èl pràt l’erbå a té,

mé l’erbå a la achìnå,
e l’achinå la gràhå a té,
mé la gràhå al càp,
èl càp formét a té,
mé ’l formét al mulinér,
e ’l mulinér farìna a té,
mé farìnå al prihtinér,
e ’l prihtinér pà a té,

mé ’l pà a Marìå Poncècå,
mé ’l pà a Marìå Poncècå,
mé ’l pà a Marìå Poncècå,
mé ’l pà a Marìå Poncècå,
mé ’l pà a Marìå Poncècå,
mé ’l pà a Marìå Poncècå,
mé ’l pà a Marìå Poncècå,
chè la ma dàt la mé barètå…

…piéna de   mèrdå hècå!
Un   giorno camminavo per una via storta
ho incontrato una capra morta
Ho voluto tagliarle via le mammelle
e ne ho fatto due trombette.

Poi ho incontrato uno straccivendolo
che mi ha dato uno schiaffo
M’ha sbattuto via la berretta
e l’ha raccolta Maria Poncèca.

Sono andato a casa di Maria Poncèca
e le ho chiesto di ridarmi la berretta
“Io ti darò la berretta
se mi porti un pò di pane”

Sono andato dal fornaio
e gli ho chiesto di darmi il pane
E lui m’ha detto “non te ne do nemmeno un po’
se non mi porti la   farina”

Sono passato dal mugnaio
e gli ho detto “Dammi la farina”
“Non te ne do nemmeno un sacchetto
se non mi porti il frumento”

RIT. “Maria Poncèca sempre arrabbiata
ridammi la mia   berretta,
sto impazzendo Maria Poncèca”
“non rompere se no le prendi”

Ho camminato fino al campo
e gli ho detto “Dammi il frumento”
“Il frumento io non ti do
se non mi porti il letame”

Sono andato alla stalla dalla mucchina
e le ho detto “Dammi il letame”
“Non te ne darò nemmeno una badilata
senza l’erba per mangiare”

Sono andato in un bel prato
e gli ho detto “Dammi l’erba”
M’ha risposto “Non te ne do nemmeno un po’
se non mi porti la falce”

In paese sono andato dal fabbro
e gli ho detto “Dammi la falce”
“Non te la faccio nemmeno toccare
se non mi porti il carbone”

RIT.“Maria Poncèca sempre   arrabbiata
ridammi la mia berretta,
sto impazzendo Maria Poncèca”
“non rompere se no le prendi”

Sono andato dal carbonaio
e gli ho detto “Dammi il carbone”
“Io non te ne do nemmeno un sacco
se non mi porti la legna”

Sono arrivato in mezzo al bosco
e gli ho detto “Dammi la tua legna”
“Non ti darò nemmeno un ciocco
se non vedo la tua roncola”

In cascina del mio nonno
nella stalla sopra al ceppo
Ho preso una roncola
e son partito verso il bosco.

Speriamo che sia la volta buona
che sono ubriaco dal tanto girare
Ora Maria Poncèca
la berretta deve darmi.

RIT. “Maria Poncèca sempre arrabbiata
ridammi la mia berretta,
sto impazzendo Maria Poncèca”
“non rompere se no le prendi”

Io la roncola al bosco
“E il bosco la legna a te”
Io la legna al carbonaio
“E il carbonaio il carbone a te”
Io il carbone al fabbro
“E il fabbro la falce a te”
Io la falce al prato
“E il prato l’erba a te”

Io l’erba alla mucca
“E la mucca il letame a te”
Io il letame al campo
“E il campo il frumento a te”
Io il frumento al mugnaio
“E il mugnaio farina a te”
Io farina al fornaio
“E il fornaio pane a te”

Io pane a Maria Poncèca…
Io pane a Maria Poncèca
Io pane a Maria Poncèca
Io pane a Maria Poncèca
Io pane a Maria Poncèca
Io pane a Maria Poncèca
Io pane a Maria Poncèca
che mi ha ridato la mia berretta

...piena di merda secca!
Per news ed eventi visita
la Nostra pagina Facebook
Torna ai contenuti