Èl Hignúr chè dá viá gráscie - Sito Ratatue

Vai ai contenuti

Èl Hignúr chè dá viá gráscie

CD/Canzoni > La Bià del Tép - CD
La leggenda da cui ha preso ispirazione la canzone è stata trovata in tre versioni concordanti tra loro.
Divertente risulta il susseguirsi delle battute dei vari personaggi che,loro malgrado, ottengono da Dio ciò che non desiderano.

Èl Hìgnùr, che dà vià gràscie,
al gà ‘ncontràt la doentü
al ghè domànda, chè gràscìå ulìf,
i ghè rehpónt an vòi l’alegrìa
hèmper alégher, hènha penhér,
grignà e hcherhà, biì e mangià
via i dihpiahér, via lé magàgne
l’è mèi an bicér dè chèl vì bù

e l’alegrìa chè herché vè daró, vè daró,
e l’alegrìa chè herché vè daró, vè daró, vè daró

Èl Hìgnùr, chè dà vià gràscie,
al gà ‘ncontràt en monsignór
al ghè domànda, chè gràsciå ölet,
al ghè rehpónt òi l’alegrìa
ma l’alegrìa,  ghè ló già dàda,
ghè ló già dàda a la doentü
alùra ‘l  prét, al ghè domànda
de fàga ì an gràn botép

e al botép tè daró, tè daró, tè daró,
e al botép tè daró, tè daró, tè daró, tè daró…

Èl Hìgnùr, chè dà vià gràscie,
al gà ‘ncontràt an fratahòt
al ghè domànda, chè gràscia ölet,
al ghè rehpónt òi l’alegrìa
ma l’alegrìa, ló dàda ai dùegn,
alùra dàm an gràn botép
al gràn botép ghè là già i précc,
alùra ‘l frà al dìh pasciènsa !

e la pasciènsa tè daró tè daró, tè dàró
e la pasciènsa tè daró, te daró, tè dàró, te dàró

Dòpo ‘l frà al vé ‘na mònega,
chè ghè domànda l’alegrìa
l’alegrìa i ghè là i dùegn,
la ghè domànda ‘n gràn botép,
el gràn botép,  i ghé là i précc,
dém la pasciènsa, i ghé là i frà
oh ! chè ràbbiå, la dìh la mònega,
ma chè gràn ràbbiå chè gó mé

e la ràbbiå tè daró, tè daró, tè daró
e la ràbbiå  tè daró, tè daró, tè daró, tè daró

L’è la óltå dè ‘n póer bubà,
chè ghè domànda al Hìgnùr
alegrìa, botép, pasciènsa,
ma per lü ghè hìa piö niént
al ghè pènha, al ghè ripènha,
ma ‘l hà pròpe mìa chè dì
con imbaràh, cól müh paonàh,
al ghè dìh oh! chè penhà !

e de penhà tè daró, tè daró, tè daró,
e de penhà tè daró, tè daró, tè daró, tè daró.

Dòpo ‘l bubà al rìa ‘na màmå,
chè öl la gràscìå del Hìgnùr
la póera fómna, la hè ‘nrabiàda,
perchè per lé ‘l ghè hìa pìö niént
ancapelàda, quasi ranzìda,
ghè hcàpa fò i hò penhér
e la ghè dìh a àlta ùh,
chè ròbå hpórca mio Hignùr

e ròbå hpórca tè daró, tè daró, tè daró
e ròbå hpórca tè daró, tè daró, tè daró, tè daró.

É   ‘l Hìgnùr, pò l’è hparìt,
ma lé hò gràscie là lahàt
e l’è pèr chèl, chè i dùegn è alégher,
e chè i précc i gà ‘n gràn botép
i  frà pasciènsa, gnèche lé mòneghe,
i penshér per i bubà
pèr le màme, htó póere màme
ròbå hpórca dè hmanhulà

e   l’alegrìa, ‘l gràn botép, la pasciènsa, ‘l nèrvùh
de penhà, ròba hpórcå è tüte gràscie del Hìgnùr  (Rip.)
Il Signore che concede grazie,
ha incontrato la gioventù
gli domanda, che grazia vogliono,
gli rispondono vogliamo l’allegria
sempre allegri, senza pensieri,
ridere e scherzare, bere e mangiare
via i dispiaceri, via le magagne,
è meglio un bicchiere di vino buono

e l’allegria che cercate vi darò vi darò,
e l’allegria che cercate vi darò, vi darò, vi darò

Il Signore che concede grazie,
ha incontrato un monsignore
gli domanda che grazia vuoi,
gli risponde voglio l’allegria
ma l’allegria, io l’ho già data,
l’ho già data alla gioventù
allora il prete, gli richiede
di fargli avere un gran buontempo

ed il buontempo ti darò ti darò, ti darò
ed il buontempo e ti darò ti darò, ti darò, ti darò

Il Signore che concede grazie,
ha incontrato un frate
gli domanda che grazia vuoi,
gli risponde voglio l’allegria
ma l’allegria l’ho data ai giovani,
allora dammi un gran buontempo
il gran buontempo  l’hanno già i preti,
allora il frate dice pazienza

e la pazienza ti darò, ti darò, ti darò
e la pazienza ti darò, ti darò, ti darò, ti darò…

Dopo il frate arriva una suora,
che gli domanda l’allegria
l’allegria l’hanno i giovani,
gli domanda  un gran buontempo
il gran buontempo, l’hanno i preti,
datemi la pazienza,  l’hanno già i frati
oh! che rabbia, dice la suora,
ma che gran rabbia che ho

e la rabbia ti darò, ti darò, ti darò
e la rabbia ti darò, ti darò, ti darò, ti darò

E’ la volta di un povero papà,
che domanda al Signore
allegria, buontempo, pazienza,
ma per lui non c’era più niente
ci pensa e ci ripensa,
ma non sa proprio cosa chiedere
con imbarazzo, col viso paonazzo,
gli dice “Non so cosa che pensare” !

E da pensare ti darò, ti darò, ti darò,
E da pensare ti darò, ti darò, ti darò, ti darò

Dopo il padre di famiglia, arriva una madre,
che vuole la grazia del Signore
la povera donna s’è arrabbiata,
perché per lei non c’è più niente
arrabbiata, inacidita,
si lascia scappare i suoi pensieri
e gli dice ad alta voce,
che roba sporca mio Signore

e roba sporca ti darò, ti darò, ti darò
e roba sporca ti darò, ti darò, ti darò, ti darò
Il Signore poi è sparito,
ma ha lasciato le sue grazie
ed è per questo che i giovani sono allegri
e che i preti hanno gran buontempo

i frati pazienza, rabbiose le suore
i pensieri per i papà
per le mamme, le povere mamme
roba sporca da maneggiare

E l’allegria, il gran buontempo, la pazienza, il nervoso
i pensieri, roba sporca sono tutte grazie del Signore (Rip.)

Per news ed eventi visita
la Nostra pagina Facebook
Torna ai contenuti